Aktywny Abstynent

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie, powiaty: drawski, szczecinecki, stargardzki, gryfiński

Okres realizacji projektu: od 01.06.2008 roku do 31.08.2009 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • Niepubliczny Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim
 • EUROPIL Elżbieta Pilch w Szczecinie

Projekt był adresowany do: mieszkańców powiatów drawskiego, szczecineckiego, gryfińskiego i stargardzkiego w województwie zachodniopomorskim (z minimum zawodowym wykształceniem), którzy: są uzależnieni od alkoholu, ale zachowują abstynencję od co najmniej 2 miesięcy, są współuzależnieni lub są Dorosłymi Dziećmi Alkoholików.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Treningi Konstruktywnych Zachowań
 • Warsztaty szkoleniowo-integracyjne – Klub Wsparcia Koleżeńskiego

Celem ogólnym projektu było zwiększenie asertywności społecznej i zawodowej uczestników projektu. Projekt stanowił zbiór kompleksowych działań terapeutyczno-edukacyjnych na rzecz pokonywania przez uczestników barier utrudniających integrację społeczną i zawodową powstałych w wyniku uzależnienia bądź współuzależnienia.

Cel ogólny został osiągnięty poprzez:

 • Rozwinięcie interpersonalnych kompetencji uczestników.
 • Poprawę relacji społecznych i rodzinnych.
 • Zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego.
 • Aktywizację zawodową.
 • Zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia.
 • Nabycie przez uczestników umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 • Utrwalenie procedury zdrowienia.
 • Przygotowanie do prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego.

Rezultaty projektu:

 • Wsparciem objęto 91 osób z powiatów: drawskiego, gryfińskiego, stargardzkiego i szczecineckiego, co stanowi ponad 110% założonego we wniosku rezultatu (we wniosku założono udział 80 uczestników, a na skutek rotacji osób w projekcie liczba ta zwiększyła się do 91 uczestników).
 • Zrealizowano siedem zjazdów Treningów Konstruktywnych Zachowań w wymiarze 112 godzin szkoleniowych dla uczestników podzielonych na cztery grupy szkoleniowe.
 • Odbyło się osiem zjazdów Warsztatów szkoleniowo – integracyjnych – Klub Wsparcia Koleżeńskiego w wymiarze 128 godzin szkoleniowych dla uczestników podzielonych na cztery grupy szkoleniowe.
 • Program ukończyło, tzn. uzyskało zaświadczenie o ukończeniu obu szkoleń, 69 osób, co stanowi ponad 140% założonego we wniosku rezultatu.
 • 7 uczestników zakończyło udział w projekcie z zaświadczeniami o ukończeniu tylko jednego ze szkoleń.
 • 100% uczestników projektu uznało realizowany program za przydatny i adekwatny do ich potrzeb.

Strona internetowa projektu: www.aktywnyabstynent.partners.net.pl

Scroll to Top