Trenerzy

Jadwiga Olszowska-Urban: Master Trener, specj.Public Relations, Mentor,Coach, Doradca szkolny i zawodowy oraz licen.trener met. Spadochron R. Bolesa. Jest Certyfikowanym Trenerem PL – Departamentu Pracy USA, była Krajowym Koordynatorem Polsko – Amerykańskiego PPL w 16 województw. Jest Ekspertem – trenerem z 20 letnim doświad. z obszaru: ES zrealizowała 2800 h szkol/ Trener komunikacji społecz. 1960 h szkol./ Trener z obszaru współpracy JST z NGOs w tym PES: 2686 h jako ekspert/trener Programu PPL 2000 – 2020 – zrealizowała 5660 h szkol. – warsztatów aktywizujących społeczność lokalną: gminy powiaty w rozwoju społ.- gospod. i w part. publiczno – społeczno – prywatnym dla ok. 9200 osób. realizuje w gminie i powiecie praktyczne warsztaty Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Rynku Pracy i Lokal. Ożywienia Społeczno – Gospodar. i budowania lokalnego sektora ES, partnerstw międzysektorowych w społecznościach lokalnych z udziałem JST, biznesu i III sektora oraz animacji lok. mieszkań. Prowadzi doradztwo z zakresu zarządządzanie zasobami ludzkimi – ponad 3000 h doradztwa, 900 h coachingu i 800 godzin mentoringiem dla NGOs i PES oraz firm.

Monika Urban: trener, doradza zawodowy i biznesowy, Mentor i Coach. Licencjonowany trener programu Spadochron FISE, Certyfikowany Coach biznesowy i Life Coach – Szkoła Coachingu Edukacyjnego, ponadto ukończyła wiele szkoleń z zakresu technik sprzedaży: Massive Sales System innowacyjne techniki sprzedaży, Komunikacji w tym komunikacja Transformacyjna. Ponadto posiada bogate doświadczenie jako Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego oraz Public Relations. Wspiera przedsiębiorstwa i organizacje w zarzadzaniu zespołem pracowniczym, a także w budowaniu efektywnego zespołu sprzedażowego. Współautorka Podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia.

Joanna Pałubska: prawnik – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista z zakresu prawa pracy, doradca biznesowy dla przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych, certyfikowany mediator rodzinny, cywilny i pracowniczy, certyfikowany coach biznesowy i life-coach z akredytacją międzynarodową ICI, trener szkoleń grupowych i indywidualnych (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy). Jej pasją jest wspieranie i motywowanie ludzi w znajdowaniu swojej własnej ścieżki zawodowej i osobistej, rozwijaniu talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Wspiera osoby, które pozostają w konflikcie, aby mogły odnaleźć efektywną drogę do porozumienia. Pomaga także organizacjom oraz firmom w lepszym zarządzaniu Kapitałem Ludzkim i budowaniu zdrowego środowiska pracy. Współautorka Podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia.

Agata Filipek: Kierownik projektów, Główna Księgowa z ponad 20 letnim stażem pracy w rozliczaniu NGO – US/ZUS/UE, Coach biznesowy, właścicielka firmy szkoleniowej – szkolenia dla NGO i firm. Jest doradcą biznesowy OWES, prowadzi doradztwo prawno – podatkowe dla PES/PS.

Bartosz Urban: Trener Komun interper./Ekspert PL, doradca biznesowy, Akredytowany Coach, Mistrzowski Kurs Trenerski, licen.trener met. Spadochron R. Bolesa Certyfikowany Mentor Biznesowy/AE Katowice: Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych, Studia podyp.: Pedagogika Kwalifik. Zrealizował m.in.: 750 h. Mentoring w ramach modelu WLBH – 40 firm/Ekspert projektu „dostosowanie do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób OzN” 960 h/ doświad. trenerskie z komunikacji 850 h/ dorad. biznes. – 655 h. PES/PE, Ekspert PL i Ewaluacji w ramach projektu „modeLOWE” – 570 h warszt. i 720 h ewaluacji on-going,/trening partycypacji lokalnej dla Ngo – 580 h, trener warszt. dla PL i ES – 1490

Tomasz Jarczyk: Radca prawny. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Expressis Verbis Tomasz Jarczyk. W 2023 roku uzyskał znak jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych MSUES. 
W czasie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej prowadził obsługę prawną jednych z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie. Uczestniczył w przygotowaniu publikacji z zakresu prawa pracy obejmujących wzory pism procesowych, umów o pracę oraz innych dokumentów z zakresu wewnątrzzakładowego prawa pracy. Współautor Podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia. Doradca prawny Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce i na Śląsku. 
Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. 
Posiada niezwykle bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz doradztwie prawnym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz Klientów indywidualnych.

Tomasz Kłys: rocznik 1972, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, praca magisterska z zakresu zarządzania jakością nauczania na uczelni wyższej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości, w którym pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Wsparcia Przedsiębiorczości a także Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Od roku 2004r. zaangażowany w działalność sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Pełnił funkcję animatora a następnie od roku 2005 wykładowcy. Tematyka szkoleń obejmowała całokształt kwestii proceduralnych związanych z realizacją projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawnych. Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, finanse publiczne, pomoc publiczna. Od roku 2013 trener i doradca sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. Prywatnie miłośnik zwierząt, instruktor narciarstwa, brydżysta oraz meloman.

Maciej Filipek: Absolwent wydziału „Metali Nieżelaznych” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni na kierunku „Zarządzanie Funduszami Europejskimi” i pracujący w projektach od 2008 roku, ukończył Mistrzowski Kurs Trenerski. Prowadził wykłady z zakresu historii, uzbrojenia i pokazy posługiwania się białą bronią Kawalerii II RP, dla szkół i Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach wolontariatu. Prywatnie działacz w Organizacji pielęgnującej tradycję Kawalerii Polskiej II RP, jeżdżący konno i amator strzelectwa sportowego.

Współpraca dla rozwoju

Scroll to Top