Rozwój Usług Społecznych – Innowacyjne podejścia i Najlepsze Praktyki

Zapraszamy do udziału w naszym zaawansowanym szkoleniu z zakresu rozwoju usług społecznych, które skupia się na wprowadzaniu innowacyjnych podejść i implementowaniu najlepszych praktyk w sektorze pomocy społecznej. Nasze szkolenie zostało stworzone z myślą o profesjonalistach z obszaru pracy socjalnej, zarządzania organizacjami non-profit oraz innych zainteresowanych pracownikach, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju usług społecznych.

Cel szkolenia:

Głównym celem naszego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, narzędzi oraz inspiracji do skutecznego rozwoju usług społecznych, które będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i wyzwania współczesnego społeczeństwa. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą:

 • Analizę potrzeb społecznych: Poznanie metod i technik identyfikacji oraz oceny potrzeb społecznych, które stanowią podstawę do projektowania skutecznych usług.
 • Projektowanie innowacyjnych usług: Nauka projektowania usług społecznych opartych na zasadach innowacyjności, elastyczności i dostosowania do zróżnicowanych potrzeb odbiorców.
 • Zarządzanie jakością usług: Omówienie kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem jakością w sektorze pomocy społecznej, w tym monitorowanie, ocenianie i doskonalenie świadczonych usług.
 • Budowanie partnerstw i sieci współpracy: Wskazówki dotyczące budowania skutecznych relacji partnerskich z innymi organizacjami, instytucjami oraz społecznościami lokalnymi w celu wspólnego rozwoju usług społecznych.
 • Finansowanie usług społecznych: Przegląd możliwości finansowania projektów oraz poszukiwania źródeł finansowania na rozwój usług społecznych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, liderów społeczności lokalnych oraz innych profesjonalistów zainteresowanych rozwijaniem i doskonaleniem usług społecznych.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Warsztaty i grupowe ćwiczenia
 • Studia przypadków
 • Dyskusje panelowe
 • Sesje coachingowe

Korzyści dla uczestników:

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju usług społecznych
 • Zdobycie konkretnych narzędzi i strategii działania
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami

Inspiracja do innowacyjnych działań i projektów w sektorze pomocy społecznej

Deinstytucjonalizacja Usług Społecznych – Budowanie Społeczeństwa Inkluzyjnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wyjątkowym szkoleniu z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych, które skupia się na promowaniu społeczeństwa inkluzyjnego i zapewnieniu wsparcia osobom potrzebującym w sposób jak najbardziej naturalny i bliski ich życiu. Nasze szkolenie zostało zaprojektowane dla profesjonalistów z obszaru pracy socjalnej, terapeutów społecznych, kadry zarządzającej oraz wszystkich zainteresowanych pracowników, którzy pragną zgłębić tę istotną tematykę.

Cel szkolenia:

Głównym celem naszego szkolenia jest zrozumienie koncepcji deinstytucjonalizacji oraz zdobycie narzędzi i umiejętności potrzebnych do praktycznego wprowadzenia jej zasad w działalności instytucji i organizacji świadczących usługi społeczne. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą:

 • Zrozumienie koncepcji deinstytucjonalizacji: Przegląd historii i istoty deinstytucjonalizacji oraz jej znaczenia dla promowania godności i autonomii osób korzystających z usług społecznych.
 • Analiza istniejących modeli i praktyk: Zapoznanie się z różnymi podejściami do deinstytucjonalizacji oraz najlepszymi praktykami wdrażania jej zasad w różnych kontekstach społecznych.
 • Planowanie procesu deinstytucjonalizacji: Wypracowanie spersonalizowanych strategii i planów działania, uwzględniających specyfikę instytucji oraz potrzeby osób korzystających z usług.
 • Budowanie partnerstw społecznych: Wskazówki dotyczące budowania partnerstw społecznych z lokalnymi społecznościami oraz instytucjami, które wspierają proces deinstytucjonalizacji.
 • Wsparcie dla personelu: Przegląd narzędzi i technik wsparcia dla personelu instytucji w procesie zmiany oraz rozwijania kompetencji potrzebnych do pracy w nowych warunkach.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej instytucji świadczących usługi społeczne, pracowników socjalnych, terapeutów społecznych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowanych wprowadzeniem zasad deinstytucjonalizacji.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Warsztaty i grupowe ćwiczenia
 • Studia przypadków
 • Dyskusje panelowe
 • Sesje konsultacyjne

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie koncepcji deinstytucjonalizacji i jej znaczenia dla społeczeństwa
 • Zdobycie konkretnych narzędzi i strategii działania w procesie deinstytucjonalizacji
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży
 • Inspiracja do działań zmierzających do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa

Partnerstwo Lokalne – Budowanie Silnych Relacji dla Rozwoju Społeczności

Zapraszamy do udziału w naszym interaktywnym szkoleniu z zakresu partnerstwa lokalnego, które skupia się na budowaniu silnych relacji i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w celu wspólnego rozwoju społeczności lokalnej. Nasze szkolenie zostało opracowane dla liderów społeczności, pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalistów, którzy pragną zgłębić tę istotną tematykę.

Cel szkolenia:

Głównym celem naszego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, narzędzi oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego budowania i zarządzania partnerstwem lokalnym. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą:

 • Zrozumienie partnerstwa lokalnego: Przegląd koncepcji i definicji partnerstwa lokalnego oraz jego roli w rozwoju społeczności lokalnych.
 • Analiza lokalnego ekosystemu: Ocena zasobów, potrzeb i możliwości społeczności lokalnej, identyfikacja potencjalnych partnerów oraz analiza istniejących relacji.
 • Planowanie partnerstwa lokalnego: Wypracowanie strategii i planu działania dla skutecznego budowania partnerstwa lokalnego, uwzględniającego cele, zadania i wskaźniki sukcesu.
 • Komunikacja i negocjacje: Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych potrzebnych do budowania zaufania i efektywnej współpracy z partnerami lokalnymi.
 • Zarządzanie partnerstwem: Omówienie najlepszych praktyk zarządzania partnerstwem lokalnym, w tym procesu monitorowania, oceny i doskonalenia współpracy.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do liderów społeczności lokalnych, pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalistów związanych z rozwojem społeczności lokalnych.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Warsztaty i grupowe ćwiczenia
 • Studia przypadków
 • Dyskusje panelowe
 • Symulacje sytuacji partnerskich

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie roli i znaczenia partnerstwa lokalnego dla rozwoju społeczności lokalnych
 • Zdobycie praktycznych narzędzi i umiejętności potrzebnych do budowania i zarządzania partnerstwem lokalnym
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi liderami i profesjonalistami z branży
 • Inspiracja do działań zmierzających do budowania silnych relacji partnerskich w społecznościach lokalnych

Ekonomia Społeczna – Budowanie Zrównoważonych Modeli Biznesowych dla Społeczności

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym ekscytującym szkoleniu z zakresu ekonomii społecznej, które skupia się na tworzeniu i rozwijaniu zrównoważonych modeli biznesowych, które przynoszą korzyści społeczne i ekonomiczne. Nasze szkolenie zostało zaprojektowane dla przedsiębiorców społecznych, liderów organizacji pozarządowych, pracowników instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalistów, którzy pragną zgłębić tę istotną tematykę.

Cel szkolenia:

Głównym celem naszego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, narzędzi i inspiracji potrzebnych do skutecznego projektowania, wdrażania i skalowania inicjatyw ekonomicznych o charakterze społecznym. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą:

 • Zrozumienie ekonomii społecznej: Przegląd koncepcji, założeń i celów ekonomii społecznej oraz jej roli w tworzeniu zrównoważonych społecznie i ekonomicznie modeli biznesowych.
 • Analiza przypadków sukcesu: Studia przypadków z różnych obszarów ekonomii społecznej, analiza najlepszych praktyk oraz inspirujących inicjatyw społecznych.
 • Projektowanie modeli biznesowych: Metodyki projektowania modeli biznesowych, uwzględniających cele społeczne, zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpracę z różnymi interesariuszami.
 • Finansowanie inicjatyw społecznych: Przegląd różnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć ekonomicznych o charakterze społecznym, w tym dotacje, inwestycje społeczne, crowdfunding i inne.
 • Skalowanie inicjatyw: Wskazówki dotyczące rozwoju i skalowania inicjatyw ekonomicznych, zarządzania wzrostem oraz mierzenia ich wpływu społecznego i ekonomicznego.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców społecznych, liderów organizacji pozarządowych, pracowników instytucji publicznych, oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalistów związanych z ekonomią społeczną i biznesem społecznym.

Metody szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Warsztaty i grupowe ćwiczenia
 • Studia przypadków
 • Dyskusje panelowe
 • Sesje konsultacyjne

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie koncepcji i założeń ekonomii społecznej
 • Zdobycie praktycznych narzędzi i umiejętności projektowania i wdrażania modeli biznesowych o charakterze społecznym
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi liderami i profesjonalistami z branży
 • Inspiracja do działań zmierzających do tworzenia pozytywnych zmian społecznych poprzez biznes

Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych Kadr – Inwestycja w Rozwój Osobisty i Profesjonalny

Zapraszamy do udziału w naszym intensywnym szkoleniu z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr, które zostało stworzone z myślą o rozwijaniu kompetencji i umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy w różnych obszarach zawodowych. Nasze szkolenie adresowane jest do pracowników sektora publicznego, prywatnego oraz osób indywidualnych, które pragną rozwijać się zawodowo i osiągać wyższe cele.

Cel szkolenia:

Głównym celem naszego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi, wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego rozwijania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu w miejscu pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą:

 • Rozwój kompetencji zawodowych: Wzmacnianie umiejętności związanych z daną dziedziną zawodową, w tym umiejętności technicznych, analitycznych, komunikacyjnych oraz interpersonalnych.
 • Samorozwój i rozwoju osobistego: Kształtowanie pozytywnych cech osobowościowych, takich jak asertywność, zarządzanie stresem, radzenie sobie z trudnościami oraz motywacja do ciągłego doskonalenia.
 • Planowanie kariery zawodowej: Pomoc w określeniu celów zawodowych, opracowanie strategii rozwoju kariery oraz identyfikacja ścieżek rozwoju i szkoleń potrzebnych do ich osiągnięcia.
 • Narzędzia i techniki efektywnej pracy: Zapoznanie z narzędziami, metodami i technikami umożliwiającymi efektywne zarządzanie czasem, projektami oraz zadaniami zawodowymi.
 • Aktualizacja wiedzy i umiejętności: Śledzenie nowych trendów, technologii i najlepszych praktyk w danej branży, aktualizacja wiedzy oraz umiejętności w celu zapewnienia konkurencyjności na rynku pracy.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich profesjonalistów, którzy pragną rozwijać się zawodowo, niezależnie od ich branży, poziomu doświadczenia czy stanowiska pracy.

Metody szkoleniowe:

 • Wykłady i prezentacje multimedialne
 • Warsztaty praktyczne i ćwiczenia grupowe
 • Studia przypadków i dyskusje panelowe
 • Indywidualne sesje coachingowe
 • Ćwiczenia samooceny i planowania kariery

Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększenie efektywności i produktywności w miejscu pracy
 • Rozwój umiejętności przydatnych w różnych aspektach życia zawodowego
 • Motywacja do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
 • Poprawa perspektyw zawodowych i szans na awans
Scroll to Top