Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: POKL.07.02.02-16-007/09

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Obszar realizacji projektu: województwo opolskie, powiaty: nyski, prudnicki i krapkowicki

Okres realizacji projektu: od 01.03.2010 roku do 31.03.2011 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partner projektu:

 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty ekonomii społecznej posiadające siedzibę lub oddział na terenie woj. opolskiego, które funkcjonują w obszarze ekonomii społecznej i planują działać i wspierać sektor ekonomii społecznej, budować potencjał i siłę organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej.
 • Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie woj. opolskiego, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej.
 • Media, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy społecznej, instytucje integracji społecznej (w zakresie działań promocyjnych i partnerskich).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Powiatowe Spotkania z Ekonomią Społeczną w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim
 • Konferencja otwierająca projekt
 • Cykl kompleksowych szkoleń dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej
 • Animatorzy i Animatorki ES z wizyta studyjną w Byczynie
 • Doradztwo grupowe dla Animatorów i Animatorek ES w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim
 • Fora Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych, czyli Animatorzy i Animatorki ES w działaniu w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim
 • Konferencja zamknięcia projektu

Zrealizowano cel główny projektu: wsparcie Ekonomii Społecznej, wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań Sektora Ekonomii Społecznej oraz przyczynienie się do podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiatach nyskim, prudnickim i krapkowickim.

Rezultaty projektu: w projekcie wykreowano 61 Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej (przy założeniu, że certyfikat otrzyma 54 uczestników projektu).

WARTOŚCI DODANE PROJEKTU:

 • STOWARZYSZENIE „CENTRUM ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”
  Uczestnicy projektu – Animatorzy Ekonomii Społecznej: Marianna Artwik i Kamil Jeleński z powiatu nyskiego byli inicjatorami powstania stowarzyszenia, które jest instytucjonalizacją projektu na obszarze wsparcia projektu i skupia kilku Animatorów Ekonomii Społecznej oraz osoby, które pragną działać na rzecz sektora ekonomii społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 16.12.2010 roku, nr KRS 0000373379. Adres stowarzyszenia: ul. Makowice 81, 48-320 Skoroszyce.
 • PRUDNICKIA WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DOBROMIR”
  Spółdzielnię założyło pięcioro bezrobotnych uczestników projektu – Animatorów Ekonomii Społecznej: Jadwiga Skubik, Tomasz Piotrowski, Iwona Olejnik, Paweł Olejnik, Jan Czyrnek. Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego w dniu 18.02.2011 roku pod nr 0000378869. Adres spółdzielni: ul. Piastowska 28, 48-200 Prudnik).
 • SPÓŁDZIENIA SOCJALNA „MAKOWICE”
  Inicjatorami powstania spółdzielni socjalnej „Makowice” są uczestnicy projektu – Animatorzy Ekonomii Społecznej: Marianna Artwik Kamil Jeleński. Spółdzielnię założyły dwa podmioty prawne: Fundacja Społeczna Edukacja i Praca Twórcza w Nysie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, została wpisana do rejestru sądowego 31.01.2011 roku pod nr 0000377236. Adres spółdzielni: 48-320 Skoroszyce, Makowice 81 (powiat nyski).
 • FIRMA ANDRZEJ ŚWIERCZEK AS CONSULTING I SZKOLENIA W KRAPKOWICACH
  Firmę założył Andrzej Świerczek – Animator Ekonomii Społecznej, który rozpoczął udział w projekcie jako bezrobotny. Do założenia firmy zainspirował go udział w działaniach projektowych. Dzięki zdobytym na szkoleniach informacjom nt. dotacji udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, dokonał diagnozy potrzeb klientów na lokalnym rynku i otrzymał dotację na samozatrudnienie z PUP w Krapkowicach. Firma została zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Krapkowicach 16.08.2010 roku pod numerem 4526/2010. Adres: ul. Krasickiego 5/7, 47-303 Krapkowice.
 • FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „AMIGO” LEOKADIA OKOS
  Firmę założyła Animatorka Ekonomii Społecznej – Leokadia Okos, która działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Górażdże. Uczestnictwo w projekcie, szkolenia i poznanie dobrych praktyk z zakresu wdrażania partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej w Polsce zainspirowały uczestniczkę projektu do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, aby móc realizować swoją pasję fotograficzną. Dzięki informacjom ze szkoleń o dotacjach na samozatrudnienie z Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, dokonała analizy swoich mocnych stron, diagnozy potrzeb klientów na lokalnym rynku i otrzymała dotację na samozatrudnienie z PUP w Krapkowicach. Firma została zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej w dniu 18.10.2010 roku pod numerem 1494. Adres: ul. Fabryczna 40/14, 47-316 Górażdże.
 • FIRMA „IMPRESS” CENTRUM SZKOLEŃ, REKREACJI I REKLAMY KAMIL JELEŃSKI
  Kamil Jeleński zaczynał projekt jako osoba ucząca się.Uczestnictwo w projekcie, szkolenia i doradztwo trenerów zainspirowało go do stworzenia własnej firmy i samozatrudnienia. Dzięki informacjom ze szkoleń nt. dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy, dokonał diagnozy potrzeb klientów na lokalnym rynku, otrzymał dotację na samozatrudnienie z PUP w Nysie i założył własną firmę.Firma została zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej 06.01.2011 roku pod numerem 15838. Adres: ul. Podzamcze „C” 29/14, 48-300 Nysa.
 • UMOWA O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRAPKOWICE.
  Umowa została podpisana 03.09.2010 roku przez Miejski Klub Sportowy „SUPLES” w Krapkowicach, Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera w Krapkowicach i Krapkowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Turystyczne z inicjatywy uczestników projektu – Animatorów Ekonomii Społecznej: Andrzeja Świerczka, Lidii Konowalik, Elżbiety Kołtuńskiej i Marii Lopko.
  Andrzej Świerczek, Lidia Konowalik, Elżbieta Kołtuńska i Maria Lopko zaczynali projekt jako członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, które zupełnie się nie znały. Uczestnicy tych organizacji poznali się w czasie szkoleń i projekt zainspirował ich do nawiązania stałej współpracy pomiędzy ich organizacjami pozarządowymi i podpisania umowy o współpracy w obszarze działań sektora ekonomii społecznej gminy Krapkowice.
  Zawarta umowa o współpracy ma na celu: podejmowanie wspólnych działań na drodze współpracy partnerskiej służących wyrównywaniu szans rozwoju mieszkańców Krapkowic, a w szczególności osób zagrożonych oraz dotkniętych wszelkiego rodzaju wykluczeniem społecznym oraz tworzenie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji, podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia.
 • UMOWA O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KRAPKOWICKIEGO.
  28.02.2011r. Miejski Klub Sportowy „SUPLES” w Krapkowicach i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Górażdże zawarły porozumienie, w wyniku którego MKS „SUPLES” prowadzi treningi dla młodzieży z Górażdży w zapasach w stylu wolnym w Szkole Podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie.
  Zawarcie porozumienia zainicjowali uczestnicy projektu Andrzej Świerczek i Leokadia Okos – członkowie organizacji pozarządowych, które nie współpracowały ze sobą. Udział w projekcie zainspirował ich do nawiązania współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich organizacjami pozarządowymi.
Scroll to Top