BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko-Opolsko-Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: PO KL 07.02.02-16-003/08

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Obszar realizacji projektu: województwo opolskie, powiaty: nyski, prudnicki i krapkowicki

Okres realizacji projektu: od 01.03.2009 roku do 28.02.2010 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty ekonomii społecznej posiadające siedzibę lub oddział na terenie woj. opolskiego, które funkcjonują w obszarze ekonomii społecznej i planują działać i wspierać sektor ekonomii społecznej, budować potencjał i siłę organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej.
 • Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie woj. opolskiego, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej.
 • Media, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy społecznej, instytucje integracji społecznej (w zakresie działań promocyjnych i partnerskich).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Spotkania informacyjno – rekrutacyjne pt. „Spotkania z ekonomią społeczną” w powiatach: brzeskim, opolskim, strzeleckim
 • Konferencja otwierająca projekt w Opolu
 • Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo grupowe w powiatach: brzeskim, opolskim, strzeleckim
 • Ekonomia społeczna w praktyce – wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej i spółdzielni socjalnej
 • Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Opolu – czyli Animatorzy Ekonomii Społecznej w praktycznym działaniu

Cel główny projektu został osiągnięty:

Wsparcie i rozwijanie sektora ekonomii społecznej oraz przyczynianie się do wzrostu poziomu zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w podmiotach ekonomii społecznej z terenu powiatów: brzeskiego, opolskiego i strzeleckiego.

Cel główny projektu został zrealizowany poprzez:

 • Przygotowanie i zrealizowanie działań promocyjno-edukacyjnych na temat ekonomii społecznej.
 • Podjęcie działań integrujących podmioty ekonomii społecznej.
 • Inicjowanie lokalnych porozumień i wypracowanie programów działania podmiotów ekonomii społecznej.
 • Wykreowanie Animatorów Ekonomii Społecznej.

Rezultaty projektu: w projekcie wykreowano 70 Animatorów Ekonomii Społecznej (przy założeniu, że certyfikat Animatora ES otrzyma 68 uczestników projektu).

WARTOŚCI DODANE PROJEKTU:

 • Uczestnicy projektu – Animatorzy Ekonomii Społecznej Katarzyna Święs-Kubara, Maria Kamińska-Janus, Wojciech Zachariasz, Maciej Baumert i Tomasz Świsulski założyli Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNO” (KRS 0000348618).
 • W partnerstwie ze stowarzyszeniem „RaNO” została zrealizowana kolejna edycja projektu – „Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”.
Scroll to Top