Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner komputer (Copy)
Baner SM komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)
Baner mobilny (Copy)
Baner SM mobilny

Idea Międzynarodowych Domów Spotkań

Międzynarodowe domy spotkań są sprawdzoną formą wsparcia dla organizacji wymiany i spotkań o charakterze międzynarodowym, posiadają też następujące niezaprzeczalne zalety:

  • jako podmioty prowadzone przez organizacje pozarządowe są one politycznie niezależne i zachowują programową autonomię, co buduje ich wiarygodność,
  • wzbogacają ofertę edukacji nieformalnej o elementy niezbędne do rozumienia współczesnego świata, którego istotną cechą jest wielość kultur i wynikająca stąd potrzeba doskonalenia komunikacji międzykulturowej,
  • edukują i wychowują do duchowego rozwoju człowieka, realizując jego potrzeby, uzdolnienia i pasje, uwrażliwiając na historię własną i innych narodów,
  • stanowią uzupełnienie edukacji formalnej przez umożliwienie zajęć poza placówkami edukacji formalnej, przy jednoczesnym wsparciu przez własnych pedagogów i edukatorów.

Międzynarodowy dom spotkań w rozumieniu naszego projektu to pozaformalna niepubliczna placówka kształceniowa prowadzona przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; dalej jako UoDPPiW) lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, działająca w formule międzynarodowej, mająca dostęp do bazy noclegowej, gastronomicznej i pomieszczeń edukacyjnych niezależnie od formy ich własności, oraz dysponująca kadrą pedagogiczną przygotowaną merytorycznie do realizacji programu oświatowego i kulturalnego przyjętego w placówce i adresowanego do uczestników spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (od 13 do 26 roku życia).

Głównym celem działalności MDS jest rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji kluczowych, szczególnie społecznych, obywatelskich i językowych, przygotowanie uczestnika do efektywnej komunikacji międzykulturowej, odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej przez umożliwienie uczestnikom świadomego i dojrzałego zrozumienia siebie i rówieśników pochodzących z innych krajów.

Domy spotkań realizują swoje cele w oparciu o następujące pryncypia:

  • poszanowanie historii i kultury własnego narodu oraz innych narodów,
  • pielęgnowanie humanistycznych wartości kultury europejskiej, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i solidarności wobec innych narodów,
  • wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych (budowanie „wspólnoty uczącej się”) oraz empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.

Domy spotkań realizują swoje cele przez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej wymiany młodzieży.