Idea Międzynarodowych Domów Spotkań

Międzynarodowe domy spotkań są sprawdzoną formą wsparcia dla organizacji wymiany i spotkań o charakterze międzynarodowym, posiadają też następujące niezaprzeczalne zalety:

  • jako podmioty prowadzone przez organizacje pozarządowe są one politycznie niezależne i zachowują programową autonomię, co buduje ich wiarygodność,
  • wzbogacają ofertę edukacji nieformalnej o elementy niezbędne do rozumienia współczesnego świata, którego istotną cechą jest wielość kultur i wynikająca stąd potrzeba doskonalenia komunikacji międzykulturowej,
  • edukują i wychowują do duchowego rozwoju człowieka, realizując jego potrzeby, uzdolnienia i pasje, uwrażliwiając na historię własną i innych narodów,
  • stanowią uzupełnienie edukacji formalnej przez umożliwienie zajęć poza placówkami edukacji formalnej, przy jednoczesnym wsparciu przez własnych pedagogów i edukatorów.

Międzynarodowy dom spotkań w rozumieniu naszego projektu to pozaformalna niepubliczna placówka kształceniowa prowadzona przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; dalej jako UoDPPiW) lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, działająca w formule międzynarodowej, mająca dostęp do bazy noclegowej, gastronomicznej i pomieszczeń edukacyjnych niezależnie od formy ich własności, oraz dysponująca kadrą pedagogiczną przygotowaną merytorycznie do realizacji programu oświatowego i kulturalnego przyjętego w placówce i adresowanego do uczestników spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (od 13 do 26 roku życia).

Głównym celem działalności MDS jest rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji kluczowych, szczególnie społecznych, obywatelskich i językowych, przygotowanie uczestnika do efektywnej komunikacji międzykulturowej, odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej przez umożliwienie uczestnikom świadomego i dojrzałego zrozumienia siebie i rówieśników pochodzących z innych krajów.

Domy spotkań realizują swoje cele w oparciu o następujące pryncypia:

  • poszanowanie historii i kultury własnego narodu oraz innych narodów,
  • pielęgnowanie humanistycznych wartości kultury europejskiej, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz budzenie postawy odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i solidarności wobec innych narodów,
  • wspieranie rozwoju osobistego i potencjału jednostek przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych (budowanie „wspólnoty uczącej się”) oraz empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.

Domy spotkań realizują swoje cele przez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej wymiany młodzieży.

Scroll to Top