Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej

Projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL

Tytuł wdrażanego rezultatu w ramach tematu „A”: Partnerstwo „Praca w posagu” – Model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi

Realizowany w ramach: „EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich” – przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie, powiat łęczycki: gmina Piątek, gmina Góra Św. Małgorzaty i miasto Łęczyca

Okres realizacji projektu: od 15.01.2008 roku do 31.05.2008 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • Starostwo Powiatowe w Łęczycy
 • Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w Szczecinie
 • Instytucje wspierające realizację projektu:
 • Urząd Gminy w Piątku
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku
 • Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
 • Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 • Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty
 • Urząd Miasta w Łęczycy
 • Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy

Projekt był adresowany do: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych zamieszkałych na terenie trzech gmin objętych projektem: gminy Piątek, gminy Góra Św. Małgorzaty i miasta Łęczyca.

Cel projektu i zrealizowane działania:

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezrobotnych z terenu gmin wiejskich i miasta poniżej 20 tys. oraz przygotowanie ich do „wejścia” lub powrotu na rynek pracy. W ramach projektu 40 osób bezrobotnych – wybranych w wyniku rekrutacji, przeszło 80-godzinne szkolenie z zakresu Programu Wsparcia Koleżeńskiego. Następnie został utworzony w każdej z ww. trzech gmin Klub Wsparcia Koleżeńskiego, w którym Koledzy-Doradcy świadczą bezpłatnie pomoc doradczą zainteresowanym osobom bezrobotnym, a także informują o ofertach i usługach instytucji rynku pracy z terenu powiatu łęczyckiego.

Rezultaty projektu:

 • Odbyło się siedem modułów szkoleniowych przygotowujących uczestników do pracy w Klubach Wsparcia Koleżeńskiego.
 • 40 osób uczestniczyło w cyklu szkoleniowym dla Kolegów-Doradców i otrzymało zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 • 23 osoby ukończy pełny 80-godzinny cykl szkoleniowy dla Kolegów-Doradców, tj. uczestniczyły minimum w sześciu modułach szkoleniowych.
 • Odbyły się konsultacje dla Kolegów-Doradców z 3 klubów.
 • 40 osób skorzystało z 16-godzinnych konsultacji dla Kolegów-Doradców.
 • Powstały 3 Kluby Wsparcia Koleżeńskiego: w mieście Łęczyca, w gminach Piątek i Góra Św. Małgorzaty.
 • Wszyscy mieszkańcy gmin w których powstały kluby mają możliwość korzystania ze wsparcia Kolegów-Doradców i instytucji/organizacji współpracujących z klubami.
 • Zwiększyła się współpraca między instytucjami i organizacjami w gminach i na terenie całego powiatu.
Scroll to Top