Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: POKL.07.02.02-06-023/08

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiaty: biłgorajski, zamojski ziemski i zamojski grodzki

Okres realizacji projektu: od 01.02.2009 roku do 31.03.2010 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partner projektu:

 • Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu

Grupa docelowa projektu: projekt skierowany był do grupy docelowej obejmującej osoby i podmioty ekonomii społecznej zamieszkałe/zlokalizowane na terenie powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego, funkcjonujące w sektorze ekonomii społecznej lub chcące zakładać podmioty ekonomii społecznej lub w przyszłości planujące działać w sektorze ekonomii społecznej oraz systematycznie budować potencjał kapitału ludzkiego i ekonomii społecznej na terenie w/w powiatów.

W zakresie działań promocyjnych i partnerskich projekt adresowany był również do mediów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, instytucji integracji społecznej.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Spotkania informacyjno – rekrutacyjne pt. „Spotkania z ekonomią społeczną” dla powiatu zamojskiego grodzkiego, zamojskiego ziemskiego i biłgorajskiego
 • Konferencja otwierająca projekt w Zamościu
 • Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo grupowe dla uczestników projektu ukierunkowane na wsparcie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej i rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Fora Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie, czyli Specjaliści Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w praktycznym działaniu: w powiecie biłgorajskim, powiecie zamojski ziemskim, powiecie zamojski grodzkim
 • Konferencja końcowa projektu

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu było wsparcie ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim, zamojskim grodzkim.

Cele szczegółowe: celami szczegółowymi projektu było: 

 • dostarczenie szerokiej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • dostarczenie wiedzy/podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej;
 • dostarczenie doradztwa grupowego w zakresie wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomii społecznej;
 • promocja działań w obszarze ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej;
 • wykreowanie min. 80 Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego.

Rezultaty projektu:

W projekcie wyszkolono 96 Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej. Osiągnięty wskaźnik dotyczący liczby wykreowanych specjalistów (96%) jest o 16% wyższy niż założony w projekcie.

WARTOŚCI DODANE PROJEKTU:

Istotną wartością dodaną w projekcie jest powstanie z inicjatywy uczestników następujących organizacji pozarządowych:

 • STOWARZYSZENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
  Założycielami stowarzyszenia są uczestnicy projektu z ziemi zamojskiej i biłgorajskiej. Stowarzyszenie powstało po to, by kontynuować proces popularyzacji, rozwoju i wzmocnienia partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej na Roztoczu. Adres stowarzyszenia: ul. Motorowa 2, 23-400 Biłgoraj, KRS 0000346326.
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW I ROZWOJU LOKALNEGO KUŹNIA ZAMOJSKA
  Celami stowarzyszenia są m.in. promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i sektora pozarządowego, promowanie, wspieranie i kształtowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, współdziałanie z administracją rządową i samorządową w celu aktywizacji działających w środowisku grup i organizacji społecznych. Adres stowarzyszenia: Rynek Wielki 6, 22-400 Zamość, KRS 0000343375.
 • FUNDACJA DZIECI I OJCÓW IM. ŚW. JANA BOSKO
  Fundacja ma na celu pomagać dzieciom w ich rozwoju intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, poszanowaniu i egzekwowaniu ich praw do udziału w swoim życiu obojga rodziców. Do realizacji celów Fundacji służyć będą Ośrodek Wsparcia Więzi Rodzinnych, warsztaty tematyczne, spotkania integracyjne, pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci a także dla ojców przechodzących procesy rozwodowe lub separacje. Fundacja zakłada współpracę z Sądami Opiekuńczymi, Policją oraz instytucjami wspierającymi dzieci i rodzinę w zapewnieniu im podstawowych praw i realizacji podstawowych potrzeb. Adres stowarzyszenia: Rynek Wielki 6 p.11B II piętro, 22-400 Zamość, KRS 0000347571.
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JAROSŁAWCA
  Główne cele stowarzyszenia to stymulowanie procesów integracji społeczności lokalnej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie młodzieży wiejskiej w realizacji programów na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych, wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, działanie w kierunku ograniczania i przeciwdziałania bezrobociu oraz tworzenia nowych miejsc pracy, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Adres stowarzyszenia: Jarosławiec 104, 22-424 Sitno, data rejestracji: 25.07.2009 rok, KRS 0000332004.
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – PAARY
  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw na rzecz turystyki, kultury, edukacji, wychowania, profilaktyki i aktywizacji zawodowej oraz rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i materialnym. Adres stowarzyszenia: Paary 130B, 22-672 Susiec, powiat tomaszowski, data rejestracji: 14.08.2009 rok, KRS 0000335023.
 • STOWARZYSZENIE PROJEKT – EUROPA
  Misją stowarzyszenia jest promocja Zamościa oraz Roztocza. Wśród celów znajdują się: budowanie, kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku miasta Zamościa i Roztocza w kraju i za granicą; promocja walorów: turystycznych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych, leczniczych oraz gospodarczych i inwestycyjnych regionu. Adres: ul. Wyszyńskiego 39 b, 22-400 Zamość, KRS 0000354974.
  Z inicjatywy uczestników projektu założony został również „Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości MENTOR”. W partnerstwie z samorządem gminnym zawarto umowę o współpracy na rzecz procesu realizacji projektu: Ośrodek Wsparcia Społecznego.

Strona internetowa projektu: www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl

Scroll to Top