Lider na Rynku Ekonomii Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: WND-POKL.07.02.02-24-03408

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie, powiaty: częstochowski grodzki, częstochowski ziemski, myszkowski i lubliniecki

Okres realizacji projektu: od 01.12.2009 do 31.12.2010

Wnioskodawca projektu: Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Partner projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim.
 • Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie działań promocyjnych i partnerskich).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Powiatowe spotkania informacyjno – promocyjne pt. „Spotkania z Ekonomią Społeczną” w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim
 • Konferencja otwierająca projekt w Częstochowie
 • Cykl szkoleń dla Liderów na rynku Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo grupowe w powiatach częstochowskim grodzkim, częstochowskim ziemskim, myszkowskim i lublinieckim
 • Powiatowe Fora Inicjatyw Ekonomii Społecznej, czyli Liderzy na rynku Ekonomii Społecznej w praktycznym działaniu w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim
 • Konferencja podsumowująca projekt w Częstochowie

Zrealizowano cel główny projektu: wsparcie Ekonomii Społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań Sektora Ekonomii Społecznej w powiatach częstochowskim grodzkim, częstochowskim ziemskim, myszkowskim i lublinieckim.

Cel główny projektu został osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.
 • Dostarczenie wiedzy, podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej.
 • Dostarczenie doradztwa grupowego w zakresie wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomii społecznej – promocja działań w obszarze ES.
 • Wykreowanie Liderów na Rynku Ekonomii Społecznej – specjalistów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim.

Rezultaty projektu: w projekcie wykreowano 99 Liderów na Rynku Ekonomii Społecznej – certyfikat otrzymało 99% uczestników projektu.

Wartości dodane projektu:

 • Uczestnicy projektu założyli następujące podmioty ekonomii społecznej:
 • Stowarzyszenie „KLuCzeM” Współpracy i Rozwoju, KRS 0000380128
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Dobroczynnych „Dar Serca” w Herbach
 • Fundację Zielona Dolina, KRS 0000382768
 • Jurajską Fundację Rozwoju „WYŻYNY”, KRS 0000372713
 • Poligraficzno-Wydawniczą Spółdzielnię Socjalną EKO-EDYTOR, KRS 0000363784
 • Spółdzielnię Socjalną „Audytor”, KRS0000377518
 • Stowarzyszenie „Posterus”
Scroll to Top