Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner komputer (Copy)
Baner SM komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)
Baner mobilny (Copy)
Baner SM mobilny

Lider na Rynku Ekonomii Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: WND-POKL.07.02.02-24-03408

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie, powiaty: częstochowski grodzki, częstochowski ziemski, myszkowski i lubliniecki

Okres realizacji projektu: od 01.12.2009 do 31.12.2010

Wnioskodawca projektu: Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Partner projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, które chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora ekonomii społecznej w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim.
 • Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie działań promocyjnych i partnerskich).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Powiatowe spotkania informacyjno – promocyjne pt. „Spotkania z Ekonomią Społeczną” w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim
 • Konferencja otwierająca projekt w Częstochowie
 • Cykl szkoleń dla Liderów na rynku Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo grupowe w powiatach częstochowskim grodzkim, częstochowskim ziemskim, myszkowskim i lublinieckim
 • Powiatowe Fora Inicjatyw Ekonomii Społecznej, czyli Liderzy na rynku Ekonomii Społecznej w praktycznym działaniu w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim
 • Konferencja podsumowująca projekt w Częstochowie

Zrealizowano cel główny projektu: wsparcie Ekonomii Społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań Sektora Ekonomii Społecznej w powiatach częstochowskim grodzkim, częstochowskim ziemskim, myszkowskim i lublinieckim.

Cel główny projektu został osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.
 • Dostarczenie wiedzy, podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej.
 • Dostarczenie doradztwa grupowego w zakresie wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomii społecznej – promocja działań w obszarze ES.
 • Wykreowanie Liderów na Rynku Ekonomii Społecznej – specjalistów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiatach: częstochowskim grodzki, częstochowskim ziemski, myszkowskim i lublinieckim.

Rezultaty projektu: w projekcie wykreowano 99 Liderów na Rynku Ekonomii Społecznej – certyfikat otrzymało 99% uczestników projektu.

Wartości dodane projektu:

 • Uczestnicy projektu założyli następujące podmioty ekonomii społecznej:
 • Stowarzyszenie „KLuCzeM” Współpracy i Rozwoju, KRS 0000380128
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Dobroczynnych „Dar Serca” w Herbach
 • Fundację Zielona Dolina, KRS 0000382768
 • Jurajską Fundację Rozwoju „WYŻYNY”, KRS 0000372713
 • Poligraficzno-Wydawniczą Spółdzielnię Socjalną EKO-EDYTOR, KRS 0000363784
 • Spółdzielnię Socjalną „Audytor”, KRS0000377518
 • Stowarzyszenie „Posterus”