Małopolskie Partnerskie Warsztaty Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich

Priorytet: IV – Rozwój przedsiębiorczości społecznej

Obszar wsparcia: 1 – Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego

Instytucja, w której wniosek został złożony: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: brzeski, limanowski, proszowicki, nowotarski, gorlicki, nowosądecki ziemski, dąbrowski, krakowski ziemski, krakowski grodzki

Okres realizacji projektu: od 01.07.2009 roku do 31.12.2009 roku

Wnioskodawca projektu:

  • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Projekt był wspomagany merytorycznie, jak również organizacyjnie przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach.

Grupa docelowa projektu: projekt skierowany był to kobiet działających w formalnych i nieformalnych Kołach Gospodyń Wiejskich i pozostałych organizacjach z terenów wiejskich w powiatach: brzeskim, limanowskim, proszowickim, nowotarskim, gorlickim, nowosądeckim ziemskim, dąbrowskim, krakowskim ziemskim, krakowskim grodzkim.

Działania zrealizowane w projekcie:

  • Działania informacyjno-promocyjne
  • Cyklu szkoleń i warsztatów oraz doradztwo grupowe w wybranych dziewięciu powiatach województwa małopolskiego
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa i wydanie kalendarza „Kobiety Małopolskiej Wsi” na rok 2010 promującego organizacje biorące udział w projekcie i ich dorobek
  • Regionalna konferencja podsumowująca projekt

Cel projektu:

  • Głównym celem projektu zrealizowanego w ramach priorytetu IV PO FIO było łączenie aktywności ekonomicznej (zawodowej) oraz aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym sołectwa i gminy.
  • Celem wnioskodawcy projektu było wsparcie organizacji wiejskich poprzez uruchomienie szeregu działań mających spowodować między innymi: przełamanie barier psychologicznych, zachęcenie do budowania trwałych partnerstw w środowiskach lokalnych, nabycie dodatkowej wiedzy na przykładzie dobrych praktyk z zakresu m.in. ekonomii społecznej, zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami oraz wymianę doświadczeń między uczestniczkami projektu.

Efekty:

Cykl szkoleń i doradztwa we wszystkich powiatach ukończyło ponad 130 kobiet z dziewięciu powiatów. Każda uczestniczka otrzymała wsparcie w postaci czterech dni szkoleniowych i jednego dnia doradztwa grupowego.

Scroll to Top