Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy

Aktualności


Projekt pt.: „Międzynarodowe Centrum Dialogu i Współpracy” jest realizowany w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030 – Edycja 2021 w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022-2023.

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

Zgodnie z przyznaną dotacja Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network realizuje zadanie w ramach Priorytetu 2.: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań.

  • Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.
  • Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.

Zgodnie z programem celem naszego projektu jest stworzenie miejsca i przestrzeni dla „Międzynarodowego Centrum Dialogu i Współpracy” jako niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego w koncepcji Long Life Lerning dla młodzież w wieku 13-26 lat z powiatu Chrzanowskiego i okolicznych miejscowości.

Rozpoczęcie 01.09.2021 r.

Zakończenie 31.12.2023 r.

W naszym centrum młodzież będzie mogła uczestniczyć w różnego rodzaju kursach oraz szkoleniach, które są spójne z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego oraz podążają za współczesnymi wyzwaniami społecznymi, rynku pracy i edukacji.

Podczas procesu edukacyjnego w naszym projekcie młodzież będzie rozwijała umiejętności odnoszące się do zrozumienia współczesnego świata, którego istotną cechą jest wielość kultur, potrzeby doskonalenia komunikacji międzykulturowej, rozwoju duchowego człowieka, realizując jego potrzeby, uzdolnienia i pasje, uwrażliwiające na historię własną i innych narodów.

Przed utworzeniem Międzynarodowego Centrum Współpracy i Dialogu w Chrzanowie zaplanowano wizyty studyjne w funkcjonujących młodzieżowych domach spotkań na terenie Polski. Rezultatem wizyt studyjnych będzie zawiązanie sieci współpracy pomiędzy istniejącymi już Młodzieżowymi Domami Spotkań a Chrzanowskim MCDiW.

Nasz projekt składa się z trzech modułów edukacyjnych:

Pierwszym z nich jest: Akademia Kompetencji Społecznych i Międzykulturowych — na której podczas warsztatów uczestnicy będą pracować nad rozwojem kompetencji społecznych, a także umiejętnościami pracy w zespole i elementami własnego rozwoju zawodowego i społecznego takimi jak:

  • Jak posługiwać się mową ciała, instruować inne osoby i przewodzić innym osobom.
  • Jak rozwijać kompetencje międzykulturowe.
  • Jak wypracowywać kompromis i motywować innych.
  • Jak wspierać współpracowników, stosować techniki zadawania pytań i przekazywać informacje o faktach.
  • Jak zwracać się do słuchaczy i przyjmować konstruktywną krytykę.
  • Jak wchodzić w interakcję z innymi osobami i przekonywać inne osoby.

Drugi moduł to: Warsztaty upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

Warsztaty te mają na celu przygotowanie i zapoznanie młodzieży z istotnymi kwestiami z dziedzictwa narodowego Polaków, historii Polski, ważnymi zdarzenia z jej przeszłości, wiedzą o jej bohaterach, osobach, organizacjach, miejscach i zdarzeniach ważnych z perspektywy narodowej, regionalnej i lokalnej, które to następnie uczestnicy przygotują w formie prezentacji, opracowania do przedstawienia podczas wyjazdów do innych krajów jako ich własnych materiał promocyjny Polskości za granica postrzegany przez pryzmat os. Młodych.

Trzeci moduł to kurs języka angielskiego — prowadzony w formie warsztatów, pogadanek, odgrywania scen w życia codziennego. Nasz kurs ma na celu przygotować młodzież do wyjazdów zagranicznych poprzez doskonalenie języka w komunikacji międzykulturowej i „przezwyciężania barier i obaw” przed rozmową w innym języku.

Wszystkie warsztaty zaplanowane w projekcie będą prowadzone w 2022 i 2023 roku. W czasie trwania projektu odbędą się trzy wyjazdy międzynarodowe do krajów współpracujących przy realizacji projektu dla uczestników, którzy przejdą całą ścieżkę edukacyjną naszego projektu.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

Pliki do pobrania:

Scroll to Top