modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych

Tytuł projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2018.

Lider projektu:

  • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Partnerzy projektu:

  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 37
  • Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Borówkowej 15a.

Cel projektu: edukacja i aktywizacja 3000 osób dorosłych z całej Polski dotychczas nie biorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych w ramach udzielenia grantów i wsparcia funkcjonowania 15 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Główne działania w ramach projektu:

  • Opracowanie MODELU funkcjonowania w środowisku lokalnym na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych;
  • Wybór w systemie grantowym 15 Szkół pełniących rolę Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji według obszarów pochodzenia:

Obszary zdegradowane: 9 LOWE, w tym:

  • powojskowy: 3
  • popegeerowski: 3
  • poprzemysłowy: 3
  • obszary defaworyzowane: 6
Scroll to Top