PI Odrodzenie Feniksa – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna,

Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Termin realizacji: od 1 czerwca 2012 roku do 28 lutego 2015 roku

Wnioskodawca projektu:

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z.o.o w Lublinie

Partnerzy Projektu:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Cel zadań zrealizowanych w projekcie:

Cele projektu zakładały wypracowanie metod wsparcia młodzieży, która opuszcza placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz zwiększenie koordynacji i spójności działań publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców na rzecz ograniczenia marginalizacji wychowanków tych placówek. Produktem wypracowanym w projekcie jest model poszukiwania i finansowania mieszkań dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w Polsce.

Innowacyjność rozwiązania:

Proponowana w projekcie innowacja polega na stworzeniu modelu trójsektorowej współpracy publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorstw. Model ma obejmować system kompleksowej pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w samodzielnym funkcjonowaniu poza placówką oraz w wejściu na rynek pracy. Model ten, z jednej strony, przypisuje każdej z zaangażowanych instytucji z osobna jasno określone cele i zadania do zrealizowania, z drugiej zaś, stanowi płaszczyznę, w ramach której mogą one działać wspólnie, a nie jednostkowo. Łączy on podejście zindywidualizowane (dostosowane do potrzeb danej osoby) i kompleksowe (uwzględniające wiele aspektów procesu usamodzielnienia młodych wychowanków) – zakłada bowiem analizę poszczególnych przypadków oraz realizację różnych form wsparcia, począwszy od psychologicznego, związanego z nawiązywaniem relacji, z odnalezieniem się w dorosłym życiu poza placówką, a skończywszy na pomocy w dokonywaniu właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz byciu aktywnym na rynku pracy.

Skuteczność:

Analiza efektów fazy testowej w projekcie wskazuje, że zastosowanie innowacji skutkuje pozytywnym efektem finansowym dla finansów publicznych. Zgodnie z zamieszczoną w ewaluacji zewnętrznej projektu analizą finansową zastosowanie modelu przynosi dla grupy 10 osób oszczędności od 8 tys. do nawet 27 tys. zł miesięcznie, w zależności od zastosowanego wariantu finansowania, przy przyjęciu założeń zastosowanych podczas ewaluacji zewnętrznej projektu.
Całość kosztów niezbędnych do wprowadzenia innowacji – tj. związanych z działalnością osób i instytucji zaangażowanych w realizację modelu (honoraria dla mentorów usamodzielnienia, opiekunów biznesowych, prawnika, psychologa, doradcy zawodowego; koszty zorganizowania szkoleń dla mentorów usamodzielnienia, opiekunów biznesowych i członków PZUW, które w dalszej perspektywie czasowej mogłyby zostać włączone do programu szkoleń przewidzianych dla poszczególnych instytucji), utrzymaniem mieszkań do usamodzielnienia dla wychowanków oraz wynajmem sal na przewidziane dla nich zajęcia – można pokryć z puli środków już zagwarantowanych ustawowo.

Elementy składowe (do zastosowania w praktyce):

Produktem finalnym jest przedstawiony w postaci podręcznika opis modelu (pt. „Model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorcami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze”) oraz sześć produktów pośrednich będących elementami wypracowanego modelu (produktu finalnego):

  • program szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację modelu wraz ze wskazówkami metodycznymi w formie podręcznika pt. „Program szkolenia dla członków Powiatowego Zespołu Usamodzielnienia Wychowanków”; szkolenie w wymiarze 16 godzin.
  • program szkolenia dla „mentorów usamodzielnienia” wraz ze wskazówkami merytorycznymi do pełnienia tej funkcji w formie podręcznika pt. „Program szkolenia dla mentorów usamodzielnienia” + film instruktażowy; szkolenie w wymiarze 120 godzin.
    model i schemat poszukiwania i finansowania mieszkań dla wychowanków w formie podręcznika pt. „Model i schemat poszukiwania i finansowania mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” + film instruktażowy.
  • program szkolenia dla „opiekunów biznesowych” wraz ze wskazówkami metodycznymi w formie podręcznika pt. „Program szkolenia dla opiekunów biznesowych” + film instruktażowy; szkolenie w wymiarze 32 godzin rozłożonych na 6 dni szkoleniowych.
  • model, sposób tworzenia i funkcjonowania oraz program szkolenia dla uczestników Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca”, Centrum Rozwoju Osobistego, Koleżeńskiej Grupy Wsparcia w formie podręcznika pt. „Model, sposób tworzenia i funkcjonowania Klubu Pomocy Koleżeńskiej PRACA, Centrum Rozwoju Osobistego oraz Koleżeńskich Grup Wsparcia”;
  • poradnik usamodzielnienia przeznaczony dla wychowanków (tzw. „Mapa usamodzielnienia”).
Scroll to Top