Rozeznanie rynku – Rekomendacje Formatywne w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku – Rekomendacje Formatywne.

W ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.1 Równość Szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”

Opis przedmiotu:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania zlecenia w postaci przygotowania i opracowania wytycznych formatywnych zmian do modelu Work & Life Balance Hub po zrealizowanych seminariach szkoleniowo – informacyjnych dla min. 360 małych przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie całej Polski, w tym:
  2. a) Opracowanie i digitalizacja wyników ankiet po seminariach szkoleniowo – informacyjnych oraz
  3. b) Opracowanie raportu z rekomendacji po przeprowadzonych seminariach szkoleniowo- informacyjnych.

Termin realizacji usługi przypada na okres od 02.05.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 306 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku znajduje się w załączniku.

Scroll to Top