Rozeznanie rynku – Strategia Skutecznego Dotarcia do grupy docelowej, w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku – Strategia Skutecznego Dotarcia do grupy docelowej.

W ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.1 Równość Szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”

Opis przedmiotu:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania zlecenia w postaci opracowania strategii skutecznego dotarcia do grupy docelowej tj. małych przedsiębiorstw z informacją o, wypracowanym w drodze projektu, narzędziu pn. podręcznik „Mała Firma Równych Szans”, po uprzednim dokonaniu analizy rekomendacji formatywnych zrealizowanych podczas pilotażu modelu WLBH oraz wytycznych formatywnych zmian do modelu WLBH po zrealizowaniu seminariów szkoleniowo – informacyjnych, a także uwzględniając potrzeby wskazane przez grupę docelową Projektu ze wskazaniem korzyści z zastosowania niniejszego narzędzi.
  2. Termin realizacji usługi przypada na okres od 06.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 326 godzin.

Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania rynku znajduje się w załączniku.

Scroll to Top