Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: DWF_2_1.1_80

Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Priorytet: 1. Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Działanie: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Schemat: b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy

Obszar realizacji projektu: Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie, Dolnośląskie

Okres realizacji projektu: od 25.02.2006 roku do 29.02.2008 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Partnerzy:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
 • Innovative Workforce Strategies sp. z o.o.

Projekt był adresowany do:

Pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkich Urzędów Pracy, instytucji partnerstwa lokalnego, instytucji dialogu społecznego: związków zawodowych, organizacji pracodawców, instytucji szkoleniowych, OHP, agencji zatrudnienia i organizacji pozarządowych.

Cel projektu i zrealizowane działania:

Celem projektu było rozwijanie dialogu społecznego i zmiany w funkcjonowaniu instytucji rynku pracy z partnerami w gminach, powiatach i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy w szczególności poprzez: akcje promocyjne, szkolenia i warsztaty skierowane do różnych środowisk, sprzyjające zwiększaniu oddziaływania instytucji i organizacji pozarządowych na rynek pracy, a także wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji rynku pracy w obszarze zakładania i realizowania partnerstwa lokalnego poprzez wyposażenie w nowe kwalifikacje pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji dialogu społecznego i III sektora.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Przeprowadzono 5 modułów szkoleniowych dla pracowników instytucji rynku pracy w zakresie wdrażania przez nich Modelu Partnerstwa na rynku pracy.
 • Opracowano 6 podręczników nt. wdrażania Partnerstwa Lokalnego w gminach i powiatach:
  • „Partnerstwo Lokalne – Budowanie partnerstwa na rzecz zatrudnienia”
  • „Partnerstwo Lokalne – Przewodnik uczestnika Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie, powiecie”
  • „Partnerstwo Lokalne – Poradnik Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – Koordynatora wdrażania Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie, powiecie”
  • „Partnerstwo Lokalne – Szybkie reagowanie i wsparcie koleżeńskie dla osób zwalnianych, zagrożonych zwolnieniami i bezrobotnych”
  • „Partnerstwo Lokalne – Public Relations inicjatyw na rzecz rozwoju rynku pracy”
  • „Partnerstwo Lokalne – Dobre praktyki w budowaniu partnerstwa na rzecz zatrudnienia i nowoczesnego rynku pracy”
 • Przeprowadzono 88 konsultacji w gminach i powiatach nt. „Budowanie partnerstw przez Beneficjentów Ostatecznych w terenie”, w których uczestniczyło 1 385 osób. W latach 2007 – 2008 przeprowadzono konsultacje w następujących gminach i powiatach:
  • W województwie mazowieckim 34 konsultacje w powiatach: przasnyskim, łosickim, siedleckim, mławskim, warszawskim, sierpeckim, szydłowieckim, radomskim, ostrołęckim, wołomińskim, pułtuskim, żyrardowskim, płońskim, płockim, nowodworskim, mińskim, grójeckim, sokołowskim, siedleckim, kozienickim, sochaczewskim, pruszkowskim, piaseczyńskim.
  • W województwie łódzkim 26 konsultacji w powiatach; łódzkim, łęczyckim, łowickim, wieruszowskim, zgierskim, skierniewickim, opoczyńskim, bełchatowskim, piotrkowskim, łaskim, radomszczańskim, wieluńskim, poddębickim, zduńskowolskim, rawskim.
  • W województwie podlaskim 4 konsultacje w powiatach: hajnowskim, kolneńskim, zambrowskim.
  • W województwie dolnośląskim 24 konsultacje w powiatach: legnickim, średzkim, trzebnickim, ząbkowickim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, kłodzkim, jaworskim, wałbrzyskim, świdnickim, strzelińskim, oławskim, bolesławieckim, złotoryjskim, zgorzeleckim, lubańskim, wrocławskim, lwóweckim.

Uczestnikami konsultacji byli: starostowie, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy urzędów samorządowych, instytucji publicznych, Powiatowych Urzędów Pracy, WUP, instytucji partnerstwa lokalnego, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, szkół, mieszkańcy gmin.

Zorganizowano 4 Wojewódzkie Debaty Partnerskie: Rola Partnerstw we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych i Regionalnych Planów Działania na Rzecz Zatrudnienia na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego, w których uczestniczyło 800 osób.

Zorganizowano 4 Wojewódzkie Fora Instytucji Rynku Pracy Zatrudnienia na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego, w których uczestniczyło 850 osób.

Efekty projektu:

 • Ponad 700 osób ukończyło szkolenia i uzyskało Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego, zaś około 1100 osób uzyskało Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w projekcie (planowano 900 osób).
 • Wydano 10 podręczników z zakresu wdrażania Partnerstwa Lokalnego wspierających działalność pracowników instytucji rynku pracy, w tym dialogu społecznego (planowano wydanie 7 podręczników).
 • Podniesiono kwalifikacje zawodowe ponad 1100 osób – pracowników instytucji rynku pracy (planowano 900 osób).
 • Co najmniej 85 % uczestników projektu uznało, że projekt był adekwatny do ich potrzeb zawodowych (planowano 75 %).

Wartość dodana projektu:

 • Wzrost efektywności prowadzonej polityki rynku pracy poprzez działania partnerskie.
 • Podniesienie jakości działań instytucji rynku pracy na rzecz partnerstwa lokalnego.
 • Eskalacja wspólnych inicjatyw dot. aktywizacji rynku pracy.
 • Stworzenie stałego systemu partnerstwa i sieci współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym, międzynarodowym między pracownikami oraz instytucjami rynku pracy.
 • Stworzenie i korzystanie z bazy dobrych praktyk.
 • Rozwój dialogu społecznego.
 • Wypracowanie aktywnej kontynuacji efektów projektu poprzez konsultacje i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy na terenie całego kraju.
Scroll to Top