Baner OWES3 komputer (Copy)
Baner komputer (Copy)
Baner SM komputer (Copy)
Baner OWES3 mobilny (Copy)
Baner mobilny (Copy)
Baner SM mobilny

Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Priorytet 1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju

Obszar tematyczny projektu: edukacja obywatelska

Typ projektu: projekt duży

Operator grantu: ECORYS Polska Spółka z o.o.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 roku do 31.12.2013 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” w Łodzi
 • Instituto Professionale di Stato per i Servizi Comerciali, Turistici e Sociali “Pietro Sella” w Mosso we Włoszech

Celem projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych województwa łódzkiego poprzez wspieranie liderów i członków samorządów uczniowskich oraz ich opiekunów, a także podnoszenie wiedzy, kompetencji, umiejętności w realizacji inicjatyw lokalnych związanych z ideą samorządności.

Działania podejmowane w projekcie wzmocnią wybrane 10 szkół z terenu województwa łódzkiego, aby mogły stać się ośrodkami obywatelskimi, wspierającymi mniej aktywne placówki.

Projektem zostanie objętych 200 uczestników: z każdej szkoły zostanie zaproszonych 18 uczniów – członków samorządu szkolnego i klasowego oraz dyrektorzy i opiekunowie samorządów.

Pośrednimi odbiorcami projektu będzie młodzież ze szkół, w których realizowane będą lekcje samorządności oraz społeczności lokalne.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Rekrutacja do projektu: spotkania rekrutacyjno-promocyjne w każdej szkole objętej projektem i seminarium upowszechniające dobre praktyki.
 • Warsztaty dla dyrektorów i opiekunów samorządu w zakresie przygotowania do udzielania wsparcia młodym ludziom w podejmowanych działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 • Warsztaty dla uczniów – członków samorządu szkolnego nakierowane na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich.
 • Warsztaty dla uczniów „Samorząd w Internecie” w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych uczniów.
 • Wizyta studyjna we Włoszech dla dyrektorów i opiekunów samorządu w celu rozpoznania dobrych praktyk partnera włoskiego w zakresie samorządności uczniowskiej.
 • Wizyta studyjna delegacji partnerów zagranicznych w Polsce.
 • Zielone warsztaty samorządności – w kierunku inspiracji działalności samorządowej.
 • Lekcje samorządności w szkole, Dzień Samorządności w celu aktywizacji obywatelskiej uczniów szkół biorących udział w projekcie.
 • Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego związane z aktywizacją obywatelską uczniów z innych szkół.
 • Opracowanie materiału podsumowującego projekt.