Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Priorytet 1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju

Obszar tematyczny projektu: edukacja obywatelska

Typ projektu: projekt duży

Operator grantu: ECORYS Polska Spółka z o.o.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 roku do 31.12.2013 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” w Łodzi
 • Instituto Professionale di Stato per i Servizi Comerciali, Turistici e Sociali “Pietro Sella” w Mosso we Włoszech

Celem projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych województwa łódzkiego poprzez wspieranie liderów i członków samorządów uczniowskich oraz ich opiekunów, a także podnoszenie wiedzy, kompetencji, umiejętności w realizacji inicjatyw lokalnych związanych z ideą samorządności.

Działania podejmowane w projekcie wzmocnią wybrane 10 szkół z terenu województwa łódzkiego, aby mogły stać się ośrodkami obywatelskimi, wspierającymi mniej aktywne placówki.

Projektem zostanie objętych 200 uczestników: z każdej szkoły zostanie zaproszonych 18 uczniów – członków samorządu szkolnego i klasowego oraz dyrektorzy i opiekunowie samorządów.

Pośrednimi odbiorcami projektu będzie młodzież ze szkół, w których realizowane będą lekcje samorządności oraz społeczności lokalne.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Rekrutacja do projektu: spotkania rekrutacyjno-promocyjne w każdej szkole objętej projektem i seminarium upowszechniające dobre praktyki.
 • Warsztaty dla dyrektorów i opiekunów samorządu w zakresie przygotowania do udzielania wsparcia młodym ludziom w podejmowanych działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 • Warsztaty dla uczniów – członków samorządu szkolnego nakierowane na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich.
 • Warsztaty dla uczniów „Samorząd w Internecie” w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych uczniów.
 • Wizyta studyjna we Włoszech dla dyrektorów i opiekunów samorządu w celu rozpoznania dobrych praktyk partnera włoskiego w zakresie samorządności uczniowskiej.
 • Wizyta studyjna delegacji partnerów zagranicznych w Polsce.
 • Zielone warsztaty samorządności – w kierunku inspiracji działalności samorządowej.
 • Lekcje samorządności w szkole, Dzień Samorządności w celu aktywizacji obywatelskiej uczniów szkół biorących udział w projekcie.
 • Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego związane z aktywizacją obywatelską uczniów z innych szkół.
 • Opracowanie materiału podsumowującego projekt.
Scroll to Top