Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: POKL.07.02.02-06-095/09

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Podziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie, powiaty: biłgorajski, tomaszowski, janowski, zamojski ziemski i zamojski grodzki

Okres realizacji projektu: od 01.11.2010 roku do 31.12.2011 roku

Wnioskodawca projektu:

 • Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Partner:

 • Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu

Grupę docelową projektu stanowiły:

 • Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie pięciu powiatów w województwie lubelskim: biłgorajskiego, tomaszowskiego, janowskiego, zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego.
 • Podmioty ekonomii społecznej typu non-profit, które funkcjonowały w obszarze ekonomii społecznej i planowały działać i wspierać sektor ekonomii społecznej, budować potencjał i siłę organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej, posiadające siedzibę lub oddział na terenie pięciu wymienionych powiatów
 • Instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej zlokalizowane na terenie pięciu powiatów, w których realizowany był projekt (w zakresie promocji i rozwoju partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Powiatowe spotkania z ekonomią społeczną w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim
 • Usługi doradcze w ramach Punktu konsultacyjno-doradczego dla PES w Zamościu
 • Konferencja otwarcia projektu w Zamościu
 • Cykl kompleksowych modułowych szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
 • Doradztwo grupowe dla podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim
 • Wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej
 • Powiatowe Warsztaty: Rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim
 • Targi promujące Ekonomię Społeczną, zatrudnienie w Sektorze Ekonomii Społecznej i dobre praktyki Podmiotów Ekonomii Społecznej
 • Konferencja zamknięcia projektu w Zamościu

Cel ogólny projektu został osiągnięty: rozwój sektora ekonomii społecznej i zwiększenie potencjału ekonomii społecznej poprzez wykreowanie do końca 2011r. stu Specjalistów Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim, którzy wzmocnią swoim potencjałem działania sektora ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej.

Zrealizowano cele szczegółowe projektu:

 • Dostarczono szeroką wiedzę/umiejętności potrzebne do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, kompleksowo wspierających sektor ekonomii społecznej.
 • Dostarczono wiedzę/podniesiono umiejętności w budowaniu partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 • Wsparto budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 • Promowano dobre praktyki z sektora ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Rezultaty projektu: w projekcie wykreowano 101 Specjalistów Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej – przy założeniu, że certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej uzyska 80 uczestników projektu (80%).

WARTOŚCI DODANE PROJEKTU:

W trakcie trwania projektu uczestnicy zainspirowani udziałem w działaniach projektu, wsparci przez kadrę trenerską i doradczą wypracowali następujące wartości dodane w projekcie:

 • Założenie i rejestracja stowarzyszenia w Bondyrzu w powiecie zamojskim:
  • STOWARZYSZENIE „DEBRY ROZTOCZA”.
   Dariusz Komisarczuk – uczestnik projektu, Specjalista Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej z powiatu zamojskiego jest inicjatorem powstania, założenia i rejestracji STOWARZYSZENIA „DEBRY ROZTOCZA”, które jest instytucjonalizacją projektu na obszarze wsparcia projektu w powiecie zamojskim i skupia w nim również innych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej oraz osoby, które chcą działać na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej: m.in. Aleksandrę Swatek, Zbigniewa Skórę, Anetę Gruszecką, Andrzeja Dojek, Daniela Greszta. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 17.03.2011 roku, nr KRS 0000379900. Adres stowarzyszenia: 22-442 Bondyrz 47, gmina Adamów.
 • Założenie i rejestracja stowarzyszenia w Kocudzy Drugiej w powiecie janowskim:
  • STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KOCUDZY DRUGIEJ
   Bożena Deruś, Ewelina Deruś, Ewa Dycha, Marta Stolarz – uczestniczki projektu, Specjalistki Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej z powiatu janowskiego są inicjatorkami powstania i założenia STOWARZYSZENIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH w KOCUDZY DRUGIEJ, które jest instytucjonalizacją projektu na obszarze wsparcia projektu w powiecie janowskim i skupia w/w Specjalistki Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej oraz osoby, które chcą działać na rzecz sektora ES. Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się w dniu 28 października 2011 roku.
   Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 06.02.2012 roku, nr KRS 0000410576. Adres stowarzyszenia: Kocudza Druga 58, 23-304 Dzwola.

Strona internetowa projektu: www.specjalisciplies.partners.net.pl

Scroll to Top