Szacowanie wartości zamówienia – Rekomendacje Formatywne w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Niniejsze rozeznanie ma na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem oraz określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia właściwego postępowania.

Opis planowanego zamówienia:

Zrealizowanie usługi polegającej na przygotowaniu i opracowaniu wytycznych formatywnych zmian do modelu Work & Life Balance Hub po zrealizowanych seminariach szkoleniowo – informacyjnych dla min. 360 małych przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie całej Polski, w tym:

  1. Opracowanie i digitalizacja wyników ankiet po seminariach szkoleniowo – informacyjnych oraz
  2. Opracowanie raportu z rekomendacji po przeprowadzonych seminariach szkoleniowo- informacyjnych.

Termin realizacji usługi przypada na okres od 02.05.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 306 godzin.

Proszę o podanie do dnia 28 lutego 2023 roku szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na formularzu szacowania, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania:

  1. pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenie@mcppn.pl,
  2. osobiście lub pocztą na adres: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą: 32-500 Chrzanów, ul. Kanałowa 21.

Załączniki:

Scroll to Top