Szacowanie wartości zamówienia – Strategia Skutecznego Dotarcia do grupy docelowej, w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18pn. „Work & Life Balance Hub”

Niniejsze rozeznanie ma na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem oraz określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia właściwego postępowania.

Opis planowanego zamówienia:

Zrealizowanie usługi polegającej na opracowaniu strategii skutecznego dotarcia do grupy docelowej tj. małych przedsiębiorstw z informacją o, wypracowanym w drodze projektu, narzędziu pn. podręcznik „Mała Firma Równych Szans”, po uprzednim dokonaniu analizy rekomendacji formatywnych zrealizowanych podczas pilotażu modelu WLBH oraz wytycznych formatywnych zmian do modelu WLBH po zrealizowaniu seminariów szkoleniowo – informacyjnych, a także uwzględniając potrzeby wskazane przez grupę docelową Projektu ze wskazaniem korzyści z zastosowania niniejszego narzędzi.

Termin realizacji usługi przypada na okres od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r. w ogólnym nakładzie pracy 326 godzin.

Proszę o podanie do dnia 28 lutego 2023 roku szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na formularzu szacowania, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania:

  • pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenie@mcppn.pl,
  • osobiście lub pocztą na adres: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą: 32-500 Chrzanów, ul. Kanałowa 21.

Załączniki:

Scroll to Top