Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania wytycznych formatywnych zmian do modelu po pilotażach w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18 pt. „Work & Life Balance Hub”

Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania wytycznych formatywnych zmian do modelu po pilotażach w ramach projektu nr WND-POWR.02.01.00-00-0034/18 pt. „Work & Life Balance Hub”

Procedura przeprowadzenia rozeznania rynku w terminie: 12.07.2022 r. do 20.07.2022 r.

Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni przesłać w formie skanu podpisanej/kompletnej oferty na adres mailowy: biuromcp@partners.net.pl lub przesłać/złożyć osobiście pisemną ofertę w biurze Międzynarodowego Centrum Partnerstwa – Partners Network w Krakowie (32-500 Chrzanów, ul. Kanałowa 21) do dnia 20.07.2022. W tytule maila lub na zamkniętej kopercie z ofertą, prosimy umieścić opis „Oferta na realizację usług opracowanie wytycznych formatywnych zmian do modelu WLBH po pilotażach”.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2022r. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail:biuromcp@partners.net.pl
  3. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest pani Małgorzata Brzózka-Kruk, tel.609 167 099 (kontakt telefoniczny w godzinach 11.00 – 14.00), e-mail: biuromcp@partners.net.pl.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienie znajduje się załączniku do niniejszej wiadomości.

Pliki do pobrania:

Scroll to Top